top of page

Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych

Uwzględniając Państwa prawo do prywatności jako właściciel strony internetowej https://www.kanarypopolsku.pl oraz Administrator danych w rozumieniu ustawy RODO niniejszym przedstawiam politykę prywatności.

Administratorem danych osobowych jest właściciel portalu https://www.kanarypopolsku.pl:

Agnieszka Mulak Lanzarote 35509 Playa Honda Calle Mastil 49 NIE: Y6078351V

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail info@kanarypopolsku.pl.

Definicje:

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Agnieszka Mulak Lanzarote 35509 Playa Honda Calle Mastil 49 NIE: Y6078351V

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.kanarypopolsku.pl

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Sklep - możliwość zgłaszania rezerwacji usług online

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas konieczny do realizacji usługi żądanej przez Użytkownika, lub przez czas, na który Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem sytuacji, w których prawo przewiduje inaczej (np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym).

Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prawidłowej realizacji usług przez https://www.kanarypopolsku.pl.

Ochrona danych osobowych.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane Użytkowników przechowywane są w wydzielonej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie administrator i osoba przez niego upoważniona związana z funkcjonowaniem serwisu https://www.kanarypopolsku.pl i zobowiązana jest do zachowania uzyskanych danych osobowych i informacji w tajemnicy.

Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a także ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych za pośrednictwem portalu https://www.kanarypopolsku.pl, związanych z:

odpowiedzią na zapytanie, rejestracją i zakupem usługi turystycznej, realizacją zakupionej usługi turystycznej objętej rezerwacją, subskrypcją newslettera https://www.kanarypopolsku.pl, rejestracją konta na https://www.kanarypopolsku.pl, dodawaniem opinii i komentarzy na https://www.kanarypopolsku.pl, udziałem w promocjach zamieszczonych na https://www.kanarypopolsku.pl

Dokonując rejestracji w Sklepie Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

Wszystkie formularze służące do podawania danych osobowych przez Użytkownika są  zabezpieczone certyfikatem SSL dzięki temu wszystkie dane są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu takich jak np. historia zakupów jest możliwe tylko po dokonaniu wcześniejszej rejestracji.

Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia w Sklepie

Login i hasło Użytkownika mają charakter poufny. Prosimy Użytkownika o odpowiednie zabezpieczenie swoich danych i haseł dostępu.

W zależności od rodzaju wskazanej niżej procedury celem skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem portalu https://www.kanarypopolsku.pl niezbędne jest podanie następujących danych:

zapytanie o ofertę: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu,

rejestracja lub zakup usługi turystycznej: imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa ulicy, miejscowość, kod pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, Pesel i nr dokumentu ;

subskrypcja newslettera: adres poczty elektronicznej, imię;

rejestracja: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej, hasło;

dodawanie opinii i komentarzy: nazwa użytkownika i adres poczty elektronicznej;

udział w konkursach i akcjach promocyjnych: zgodnie regulaminem promocji.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych zgodnie z ochroną danych osobowych.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

* prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

* prawo do przenoszenia danych,

* prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Każdy Użytkownik ma prawo zablokować na swoim komputerze możliwość rozpoznania przez witryny internetowe plików cookies. Więcej o plikach cookies mogą się Państwo dowiedzieć pod linkiem Pliki cookies.  

Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Użytkownicy korzystający z Serwisu pozostają anonimowi do momentu dokonania rezerwacji.

Przekazanie danych osobowych.

W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu szybkich płatności Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu i to w takim zakresie jaki jest niezbędny do dokonania przez Klienta płatności za jego pośrednictwem.

Agentem rozliczeniowymi dostępnym w Serwisie kanarypopolsku.pl jest:

*Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

 www.Przelewy24.pl.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

* piksel konwersji Facebooka – cel: zarządzanie reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

*  kod śledzenia Google Analytics – w cel: analiza statystyk Strony.

Zmiana danych.

Użytkownicy w każdym czasie mają prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się w bazie administrowanej przez  Agnieszka Mulak, w tym celu użytkownik może zwrócić się z pisemną prośbą wysłaną drogą elektroniczną na adres: info@kanarypopolsku.pl (z adresu który jest w bazie kanarypopolsku)

lub tradycyjnie na adres:

Kanarypopolsku.pl

Agnieszka Mulak

Lanzarote 35509 Playa Honda

Calle Mastil 49

bottom of page