RODO Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych


Kanarypopolsku.pl jest administratorem Państwa danych osobowych.
Firma dba, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było zrozumiałe dla każdego i zgodne z przepisami prawa. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jest stosowane od 25.05.2018r. Ta unijna regulacja prawna, przedstawia w jaki sposób obchodzić się z danymi jak i je chronić.
Administrator Danych Kanarypopolsku.pl
Agnieszka Mulak
Lanzarote
35-509 Playa Honda
Calle Mastil 49 NIE:Y6078351V Mogą Państwo także użyć poczty elektronicznej
info@kanarypopolsku.pl
Jakie dane przetwarzamy


Przy wysłaniu oferty (np. wynajem samochodu, zakwaterowania, wycieczki lokalne, bilety wstępu, oraz inne atrakcje prezentowane na stronie www.)
- imię i nazwisko
- nr telefonu
- adres mailowy
- adres podczas pobytu
Przy rezerwowaniu wybranej oferty wynajemu samochodu,
- imię i nazwisko kierowcy
- nr telefonu kierowcy
- data urodzenia kierowcy
- adres zamieszkania
- adres podczas pobytu
- seria i nr dokumentu (dowód osobisty/paszport)*
- seria i nr prawo jazdy
- data nabycia uprawnień*
- miejsce wydania prawo jazdy*
* w zależności od wymagań kontrahentów Przy rezerwowaniu wybranej z oferty zakwaterowania (hotele, apartamenty, domy)
dane z oferty i dodatkowo:
- imiona i nazwiska wszystkich uczestników
- daty urodzenia wszystkich uczestników
- nr dokumnetu osoby rezerwującej*
- nr PESEL*
- adres osoby rezerwującej
* w zależności od wymagań kontrahentów Przy rezerwowaniu wybranej z oferty ubezpieczenia
dane z oferty i dodatkowo:
- imiona i nazwiska wszystkich uczestników
- daty urodzeń wszystkich uczestników
- adres osoby rezerwującej Przy rezerwowaniu wybranej z oferty wycieczek lokalnych i biletów wstępu i innych atrakcji dane z oferty i dodatkowo:
- imiona i nazwiska wszystkich uczestników
- daty urodzeń wszystkich uczestników
- adres zakwaterowania podczas pobytu Przy zapisaniu się do newsletter
- imię i nazwisko
- adres mailowy
Przekazywanie danych


Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią prawną podstawę.
- Organom państwowym (np. Policji, Prokuraturze, GIODO, UOKiK)
- Partnerom działającym na nasze zlecenie (np. wypożyczalniom samochodów, aby mogli kompleksowo Państwa obsługiwać; partnerom wspomogającym świadczenie Państwu usług; partnerom od sprzedaży nieruchomości)
- Innym administratorom (np. partnerom dostarczającym usługi w celach rozliczeniowych)
Prawa osób


Prawo do usunięcia danych ("bycia zapomnianym")
czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych
Prawo do sprostowania danych
czyli poprawienia danych osobowych, które posiadają błędy lub uległy zmianie oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
czyli ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą,
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby Prawo do dostępu do danych
czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie żądanie od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz kopii danych Prawo przenoszenia danych
czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe Prawo sprzeciwu
mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych: o na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu. Prawo do wycofania zgody
mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Należy jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane
Prawo do wycofania zgody


Prawo do wycofania zgody
mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Należy jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane

Prawo do wycofania zgody można zrealizować składając wniosek poprzez dowolny kanał kontaktowy:
1. Listownie pocztą tradycyjną na adres
Kanarypopolsku.pl
Agnieszka Mulak
53-509 Playa Honda Lanzarote
Calle Mastil 49 2. za pomocą poczty elektronicznej:
info@kanarypopolsku.pl Mają Państwo także prawo do wniesiena skarki do Prezesa UODO, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa